Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle (aanbiedingen tot) overeenkomsten van door ’t Kaar te verrichten diensten en door ’t Kaar met derden aangegane overeenkomsten.
B. Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever, de geëngageerde of andere derde, hierna tezamen ook te noemen “wederpartij”, zijn slechts van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de wederpartij de overeenkomst met ’t Kaar wenst af te sluiten onder afwijkende of aanvullende voorwaarden, dan zullen deze afwijkingen of aanvullingen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk, derhalve niet door enkele van toepassingsverklaring van of verwijzing naar de algemene voorwaarden van de wederpartij, ter kennis van ’t Kaar dienen te worden gebracht en zullen zij haar slechts binden voor zover zij door haar bij afzonderlijk schrijven uitdrukkelijk zijn aanvaard.
C. In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“opdrachtgever”: iedere wederpartij , die ’t Kaar opdracht heeft gegeven tot het organiseren en verzorgen van manifestaties, jubilea, presentaties, en/of soortgelijke activiteiten;
“geëngageerde”:  artiesten en overige personen die zich jegens ’t Kaar tot het geven van een optreden – in de ruimste zin des woord – hebben  verbonden;
“derden”: catering, partyservice, zaalverhuur, auto en andere verhuurbedrijven, aannemers en overige (rechts)personen die het ’t Kaar opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten of het doen van leveranties – in de ruimste zin des woord;
“evenementen”: elk artistiek optreden, manifestatie, festiviteit of andere activiteit door ‘t Kaar georganiseerd.

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst
A. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend tenzij schriftelijk anders vermeld.
B. Een overeenkomst komt eerst tot stand, wanneer een order en/of opdracht schriftelijke door ‘t Kaar is bevestigd. Eventueel later gemaakte afspraken, die afwijken van de schriftelijke overeenkomst zijn slechts dan geldig, indien zij schriftelijk door ‘t Kaar zijn bevestigd.
C. ‘t Kaar behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte stukken zoals programma’s, geluid- en filmopnamen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze stukken mogen zonder schriftelijke toestemming van ‘t Kaar niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt.
D. ‘t Kaar is niet gebonden aan offertes waarin verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen casus quo onnauwkeurigheden in e-mails, telefaxberichten, telefonische berichten en dergelijke kunnen nimmer ten nadele van ‘t Kaar worden uitgelegd.
E. Alle bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen blijven eigendom van ‘t Kaar of de door haar gecontracteerde derde, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3: Overmacht/Aansprakelijkheid ‘t Kaar
A. ‘t Kaar is nimmer aansprakelijk voor de beschadiging van gebouwen, terreinen en ruimten alsmede de zich daarop of daarin bevindende bedrijfsuitrusting of inventaris welke aan ‘t Kaar in het kader van haar activiteiten ter beschikking zijn gesteld of welke door haar zijn gehuurd. Zij is eveneens niet aansprakelijk voor dieftal, verduistering, vermissing of verwisseling van dergelijke zaken.
B. ‘t Kaar zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen.
C. ‘t Kaar behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, of de uitvoering daarvan op te schorten tot een nader tijdstip, zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.
D. Voor de geëngageerde en derden geleden schade, anders veroorzaakt dan hiervoor sub c bedoeld, is ‘t Kaar aansprakelijk tot een maximum bedrag gelijk aan de hoogte van de overeengekomen gage. Voor eventuele geleden gevolgschade is ‘t Kaar nimmer aansprakelijk.

Artikel 4: Toepasselijk Recht
Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, zullen indien mogelijk worden onderworpen aan het oordeel van de te Maastricht bevoegde rechter. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Artikel 5: Overeenkomst opdrachtgever prijs
A. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen. ‘t Kaar is gerechtigd om indien, tussen het tijdstip van de offerte en het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zich prijsverhogingen mochten voordoen gelegen buiten de macht van ‘t Kaar – zoals belastingverhogingen  en verhoging premies volksverzekeringen, prijsstijgingen van grondstoffen, loonkosten, huren en overige te betalen extra kosten – deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Na het tot stand komen van de overeenkomst worden slechts aan de opdrachtgever doorberekend de eventuele verhogingen van lonen, belastingen, premies volksverzekeringen, leges en andere aan de overheid verschuldigde rechten.
B. ‘t Kaar brengt aan de opdrachtgever alle ter uitvoering van de opdracht door ‘t Kaar betaalde voorschotten in rekening, onder meer bestaande uit de kosten van gekochte en (in)gehuurde zaken, personen en instellingen, vermeerderd met vijf procent (5%) over het geheel van deze verschotten.
C. Alle aangeboden  en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, BUMA- en overige auteursrechten.
D. Meerwerkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel uitmaken van de overeenkomst zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
E. Het in een overeenkomst als deelnemer/bezoeker vermelde aantal personen is bindend. Indien het feitelijk als deelnemer/bezoeker aanwezig aantal het in de overeenkomst vermelde aantal personen te boven gaat , heeft ‘t Kaar het recht hetzij levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren,hetzij te leveren overeenkomstig de alsdan door ‘t Kaar te stellen prijzen en voorwaarden.

Artikel 6: Levering goederen
A. (Af)levering door ‘t Kaar of door derden van goederen ter uitvoering van een overeenkomst is voltooid door de inontvangstneming van de goederen door of namens de opdrachtgever. De goederen reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Vertraagde levering der goederen respectievelijke vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk buiten de schuld van ‘t Kaar ontstaan geeft opdrachtgever nimmer het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
B. Een bij de (af)levering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond aan ‘t Kaar meldt. Is aan opdrachtgever minder geleverd dan op het bij de aflevering verdekte document is weergeven, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel is geleverd.
C. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor snelle lossing van goederen. Indien de opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot de in ontvangst name van de goederen, heeft ’t Kaar het recht deze voor rekening en risico van de opdrachtgever te lossen en op te slaan. ’t Kaar heeft alsdan aan haar verplichtingen tot levering voldaan. Wanneer de levering aan iemand anders of een andere instantie plaatsvindt op een andere locatie dan aan ’t Kaar opgegeven, is ’t Kaar niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 7: Vergunningen
Tenzij anders overeengekomen, staat de opdrachtgever er voor in dat de voor de uitvoering der overeenkomst vereiste vergunningen tijdig aanwezig zullen zijn. Worden bedoelde vergunningen geweigerd, dan kan de opdrachtgever zich tegenover ‘t Kaar niet op overmacht beroepen.

Artikel 8: Uitvoering
Indien de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de ruimte waar opgetreden zal worden, dient zij te zorgen dat deze aan alle eisen voldoet vereist het betreffende evenement.

Artikel 9: Programma
A De indeling van enig programma zal geschieden door ‘t Kaar tenzij door en met de opdrachtgever een nauwkeurige volgorde wordt overeengekomen. ‘t Kaar behoudt zich overigens het recht voor wijzingen in een programma aan te brengen.
B. De opdrachtgever wordt geacht met de prestaties van de geëngageerde, alsmede met de soort of aard van de bedoelde prestaties, volledig bekend te zijn.
C. Tenzij anders overeengekomen, rusten op de opdrachtgever ten aanzien van het optreden van een geëngageerde ondermeer de navolgende verplichtingen en is de opdrachtgever bekend met de navolgende rechten van de geëngageerde:
- de opdrachtgever garandeert, dat er een deugdelijke accommodatie zal zijn waar de geëngageerde zich kan kleden en waar de geëngageerde kan vertoeven tijdens de pauzes;
- de geëngageerde heeft recht op tien minuten pauze per gewerkt uur tijden het optreden;
- de opdrachtgever garandeert dat er ter plaatse van het optreden – indien vereist – een podium zal zijn waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde zaken te plaatsen en ook dat er voldoende ruimte is om op te treden;
- de opdrachtgever garandeert ingeval van een open lucht optreden, dat er een deugdelijke afgeschermd en afgedekt podium aanwezig is, dusdanig dat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de voor een optreden benodigde goederen toebehorende aan de geëngageerde, aan ’t Kaar, of aan een derde die de voor het betreffende optreden benodigde goederen ter beschikking heeft gesteld. Wanneer het podium niet voldoet aan de eisen die vooraf gesteld zijn en hierdoor het optreden niet kan plaatsvinden, is de opdrachtgever onherroepelijk gehouden de overeengekomen gage en overige kosten te betalen.
- indien de omstandigheden dit vereisen, garandeert de opdrachtgever ’t Kaar dat ter plaatste van het optreden voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de geëngageerde, van derden bij het evenement  betrokken en van de voor het evenement benodigde goederen.
D. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de toestemming van ’t Kaar het evenement te doen plaatsvinden op een andere dan de overeengekomen plaats.

Artikel 10: Opnamen
A. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ‘t Kaar geluid- of beeldartikelen (cassettes, grammofoonplaten, affiches, foto’s, en dergelijke) waarbij de naam en/of beeltenis van de geëngageerde wordt gebruikt, voor, tijdens, of direct na het optreden te (doen) verkopen ter plaatse van het optreden.
B. De opdrachtgever staat er voor in dat er zonder schriftelijke toestemming van ’t Kaar, geen geluid- en of beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd. Bij overtreding hiervan, is de opdrachtgever – onverminderd het recht van ‘t Kaar en/of de geëngageerde op schadevergoeding – per overtreding een direct opeisbare boete aan ’t Kaar verschuldigd van tienduizend euro (€ 10.000,-).

Artikel 11: Inwinnen informatie
A. Het is de opdrachtgever verboden enigerlei informatie te vragen aan de geëngageerde voor wat betreft gages, adressen, telefoonnummers of welke andere informatie dan ook. Iedere informatie dient aan ‘t Kaar te worden gevraagd.
B. Het is de opdrachtgever niet toegestaan binnen één jaar na afloop van het door ‘t Kaar  georganiseerde evenement, geëngageerde of medewerkers van ‘t Kaar op enigerlei wijze anders dan via ‘t Kaar voor zich werkzaam te doen zijn. Overtreding zal leiden tot een onmiddellijk – zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst – opeisbare boete van duizend euro (€ 1.000,-) per overtreding per dag.

Artikel 12: Betalingen
A. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling aan ‘t Kaar op de volgende wijze plaatst te vinden: bij het geven van de opdracht dient dertig procent (30%) direct te worden voldaan, in de maand voorafgaand aan het evenement veertig procent (40%) en onmiddellijk  na uitvoering moet het restant aan ’t Kaar worden betaald.
B. Het is de opdrachtgever verboden aan anderen – bijvoorbeeld geëngageerde en/of derden – het aan ’t Kaar verschuldigde te voldoen. Dergelijke betalingen worden niet door ’t Kaar erkend als bevrijdende betalingen.
C. Indien de opdrachtgever met de betaling in gebreke blijft, dan is deze over het verschuldigde – zonder nadere ingebrekestelling – de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd. De wettelijke rente wordt met 2 procent (2%) verhoogd indien na verloop van veertien dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Alle incassokosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 procent (15%) van het, met inbegrip van voorgenoemde rente, door opdrachtgever verschuldigde bedrag.
D. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, liquideert, of als er te zijner beslag wordt gelegd, is ’t Kaar niet gehouden de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan na te komen. Aan ’t Kaar verschuldigde bedragen zijn dan terstond opeisbaar.

Artikel 13: Overmacht ’t Kaar
Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst, zonder dat dit aan ’t Kaar kan worden toegerekend, is het ’t Kaar gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte leveringen, arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 14: Niet-nakoming opdrachtgever
Voor zover niet reeds (anders) bepaald, is opdrachtgever gehouden alle schade te vergoeden welke ontstaat bij het niet naleven van haar verplichtingen.

Artikel 15: Overeenkomst geëngageerde tijdstip optreden, overmacht geëngageerde
A..De geëngageerde dient op zodanig tijdstip – doch minimaal dertig minuten van te voren – aanwezig te zijn met alle zaken die voor het optreden nodig zijn zodat op het afgesproken tijdstip feitelijk met het optreden kan worden aangevangen.
B. Wanneer de geëngageerde niet op tijd kan optreden, is ’t Kaar gerechtigd betreffende het niet gewerkte deel van de overeengekomen tijdsduur van optreden een evenredig deel van het overeengekomen gage af te trekken.
C. Indien de geëngageerde (direct) voorafgaande aan het optreden in de onmogelijkheid verkeerd aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, ongeacht de reden van deze verhindering, is hij/zij verplicht hiervan onverwijld ’t Kaar op de hoogte te stellen. Een en ander ontslaat de geëngageerde echter nimmer van de door hem/haar aangegane verplichtingen.
D. Ingeval van verhindering door ziekte of ongeval is de geëngageerde tevens verplicht binnen korte termijn aan ’t Kaar een door een arts ondertekende medische verklaring te overleggen, waaruit genoegzaam blijkt dat hij/zij verhinderd was op de overeengekomen datum en tijd op te treden.
E. Ingevolge de bijzondere inspanningsverplichting welke op de geëngageerde rust, heeft deze nimmer het recht zich op overmachtomstandigheden te beroepen zoals bijvoorbeeld verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, enzovoort.
F. Tenzij van te voren uitdrukkelijk overeengekomen heeft de geëngageerde niet het recht om het contract te annuleren. Bij verhindering van de geëngageerde als hiervoor bedoeld sub e, is de geëngageerde gehouden alle kosten en schade te vergoeden welke uit de verhindering voortvloeien. Onder genoemde kosten vallen in ieder geval het meermalen doen optreden van een reeds in het programma aanwezige geëngageerde ofwel het aanwerven van een plaatsvervanger. Voorts zal de geëngageerde een direct opeisbare en niet voor compensatie, schuldvergelijking of rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd zijn, gelijk aan tweemaal de overeengekomen gage met een minimum van 1.000,- euro (€ 1.000,-)

Artikel 16: Vergunningen/vereiste documenten, verzekeringspapieren
A. De geëngageerde wordt geacht zelf alle voor het optreden vereiste papieren te bezitten. Enige consequentie van het niet hebben van de juiste bewijzen, (werk)vergunningen en dergelijke valt geheel onder de aansprakelijkheid van de geëngageerde.
B. De geëngageerde dient zelf voldoende verzekerd te zijn tegen alle mogelijkerwijs uit een optreden voorvloeiende risico’s.

Artikel 17: Uitvoering overeenkomst
A. De geëngageerde verplicht zich te houden aan de voorschriften en instructies van ’t Kaar.
B. De geëngageerde verbindt zich het optreden naar beste weten en kunnen uit te voeren. De geëngageerde verklaart zich bereid te richten naar de wensen van ’t Kaar, speciaal waar het betreft de keuze van repertoire en performance. Het geven van toegiften zal geen recht geven op enige extra betalingen, tenzij ter plaatse met ’t Kaar overeengekomen.
C. Bij verhindering van een andere geëngageerde zal de aanwezige geëngageerde bereidwillig moeten zijn op verzoek van ’t Kaar zijn/haar optreden te herhalen/verlengen teneinde continuïteit in het programma te waarborgen.
Voor de herhaling(en) ontvangt de geëngageerde een extra gage van maximaal vijf en twintig procent (25%) van zijn/haar netto gage.

Artikel 18: Eigen voorzieningen geëngageerde
A. Voor vervoer en verblijf zal, tenzij anders is overeengekomen, de geëngageerde zelf dienen te zorgen.
B. Consumpties en dergelijke, niet vrijwillig aangeboden, komen voor eigen rekening van de geëngageerde.

Artikel 19: Betaling geëngageerde
A. ’t Kaar is gehouden de overeengekomen gage aan de geëngageerde uit te betalen binnen veertien dagen na afloop van het optreden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
B. Tenzij de geëngageerde een zelfstandigheidverklaring als bedoeld in artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 aan ’t Kaar overlegt zal ’t Kaar op de door haar uit te betalen gage de voorgeschreven inhoudingen doen plaatsvinden van loonbelasting, premies volksverzekeringen en van eventuele premies werknemersverzekeringen.
C. Indien de opdrachtgever het aan ’t Kaar verschuldigde aan de geëngageerde betaald, is de geëngageerde verplicht het aan hem/haar betaalde bedrag onverwijld af te dragen aan het ’t Kaar. De geëngageerde is niet gerechtigd de door hem/haar bedongen gage van dat bedrag af te houden, noch is de geëngageerde bevoegd enige schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 20: Verwijzing
Tijdens het betreffende engagement, zal de geëngageerde alle zakelijke geïnteresseerden zonder enige reserve naar ’t Kaar verwijzen. Overtreding heeft een onmiddellijk opeisbare boete van twee maal de uit te keren gage ten gevolg.

Artikel 21: Overeenkomst derde tekeningen, ontwerpen, documentatie, prijs
A. Tekeningen, ontwerpen, monsters, prijslijsten en documentatie maken deel uit van de overeenkomst indien voor zover in de overeenkomst daarna is verwezen.
B. De sub a. omschreven stukken behoren – na verstrekte opdracht – in eigendom toe aan ’t Kaar.
C. De overeengekomen prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
D. Prijsverhogingen, anders dan zich voordoende tussen de dag van de aanbieding en de dag van de overeenkomst en gelegen buiten de macht van de derde, komen geheel voor rekening en risico van de derde.

Artikel 22: Te leveren goederen en diensten
A. De te leveren goederen en diensten dienen op de afgesproken tijd en plaats op deugdelijke wijze te worde afgeleverd. Van de aflevering dient de derde ’t Kaar op de overeengekomen wijze vooraf te verwittigen.
B. De derde mag de uitvoering van de opdracht niet aan ander overdragen, anders dan na schriftelijke toestemming van ’t Kaar. Mocht de uitvoering van het evenement door het niet tijdig en/of niet deugdelijk uitvoeren van het overeengekomen in gevaar komen, dan is de derde verplicht hiervan onverwijld mededeling aan ’t Kaar te doen en – indien de tijdsomstandigheden dit noodzaken – bij voorbaat voor eigen rekening en risico vervangende maatregelen te treffen.
C. Indien twee of meer derden gezamenlijk een opdracht hebben aanvaard zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen aansprakelijk.
D. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever of geëngageerde zich daartegen na ontvangst der goederen verzet en dit aan ’t Kaar kenbaar heeft gemaakt.
E. De derde staat ervoor in dat al hetgeen door hem wordt geleverd aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen voldoet. De derde verbindt zich de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.
F. Voor zover niet anders bepaald, is ’t Kaar, bij niet, niet deugdelijk en/of niet tijdig nakomen door de derde bevoegd de hierdoor geleden schade volledig te verhalen en/of de overeenkomst te ontbinden, een en ander zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst.

Artikel 23: Betaling
A. Betaling door ’t Kaar van de overeengekomen prijs vindt plaats één maand na beëindiging van het evenement, tenzij anders overeengekomen.
B. ’t Kaar is bevoegd, bij klachten over de door de derde geleverde prestaties, de betaling uit te stellen casus quo het overeengekomen bedrag te verminderen met een bedrag aan schadevergoeding.
C. Vergoeding voor meerwerk komt de derde slechts toe in zoverre ’t Kaar hiervoor aan de derde schriftelijk opdracht heeft gegeven.
D. Indien overeengekomen, is ’t Kaar bij minderwerk bevoegd de overeengekomen totaalprijs met het bedrag aan minderwerk te verminderen.