Beelddenken

Beelddenkers halen rechts in!

Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de "woord- en taalvorm" aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden.

Gevaar voor leerachterstand en onderpresteren!

Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat uw kind een beelddenker is, zal uw kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken in vergelijking met klasgenoten. Bij kinderen met een "gemiddelde" intelligentie ontstaat dan langzaam aan een leerachterstand, die niet of moeilijk is weg te werken met bijles of Remedial Teaching. Soms wordt ten onrechte gedacht aan dyslexie of dyscalculie.

Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie zijn (op de basisschool) vaak in staat om de problemen met betrekking tot Beelddenken op basis van hun intelligentie te compenseren. Het probleem "Beelddenken" valt hier dus minder snel op, maar in feite is hier sprake van onderpresteren. Het gevolg kan zijn dat uw kind een schooladvies krijgt dat eigenlijk onder zijn of haar cognitieve capaciteiten ligt. Of de problemen worden pas zichtbaar op het VWO, omdat compenseren en camoufleren van de Beelddenk problematiek op dit niveau simpelweg niet meer haalbaar blijkt.

Beelddenkers hebben ook vaak zeer wisselende toetsresultaten. Met name bij Cito-toetsen kan de uitslag nogal eens tegenvallen, omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en van afbeeldingen die niet goed zijn afgestemd op de vraagstelling.

Training Beelddenken

Wanneer Beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak enorme stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een korte training leren wij de kinderen (en ouders) hoe ze dit kunnen doen. Na de training zie je dat de Beelddenkers langzaam aan beter worden in spellen, sommen maken, klokkijken en "uit het hoofd leren".

We behandelen alleen die thema's die bij uw kind nodig zijn. Want soms hebben kinderen een eigen en goed werkende strategie ontwikkeld voor een bepaald thema en dan zou het aanleren van een andere aanpak alleen maar verwarrend zijn. In deze gevallen bestaat de basistraining dan uit 3 sessies in plaats van 4.

In de basistraining wordt primair gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

Het is wenselijk, met name bij jonge kinderen, dat een van de ouders aanwezig is bij alle sessies. Want voor een maximaal effect van de training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. De training is geschikt voor kinderen vanaf groep 3.